EU:s mobilitetspaket stärker kontrollen inom transportbranschen

Nya regler stärker kontrollen och hjälper mot osund konkurrens inom transportbranschen. Reglerna medför bland annat hårdare sanktionsavgifter vid fusk.

En Bring-lastbil kör i ett vackert landskap med mycket grönska

EU:s mobilitetspaketet presenteras i tre delar och genomförandet kommer att innebära stora förändringar inom transportbranschen. Delar av paketet införs med start i februari och sätter fokus på skärpta regler för användning av utländska fordon, bättre kontroller av transportföretag och utökade sanktionsmöjligheter.

I juni 2020 antogs mobilitetspaketet i EU och innebar skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör-och vilotider och cabotagetransporter.

Regler som redan tillämplas:

 • Krav på övernattningsfaciliteter vid regelbunden veckovila (45 timmar) på arbetsgivarens bekostnad.

 • Tillåtet med två reducerade veckovila efter varandra (internationellt) – ersättning inom 3 veckor.

 • Hemresa för chaufförer var 4:e vecka.

 • Daglig och veckovis körtid kan ökas med upp till en timme för att hinna hem för dygns- eller veckovila.

Vad är cabotage, egentligen?

Med cabotage avses möjligheten för en transportör att utöva yrkesmässiga inrikes godstransporter i ett annat EU-land än där transportören är etablerad. Transporterna ska vara av tillfällig art. En utländsk transportör som utfört en internationell godstransport på väg får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar. Cabotage är reglerad av godsförordningen. Bryter företaget mot regelverket, handlar det om olaga cabotage. Det innebär i normalfallet en sanktionsavgift.

Nya begränsningar för cabotagetransporter

Tidigare har godstransporter som genomförs med flera olika transportslag under vissa förutsättningar varit undantagna från de så kallade cabotagereglerna, men nu kommer de begränsningar som gäller för cabotagetransporter gälla samtliga inrikestransporter som utförs av utländska åkerier inom Sverige.

Även bestämmelserna kring användningen av utländska fordon skärps för att det inte ska vara möjligt att kringgå dessa regler.

Fler regler som träder i kraft från februari 2022:

 • Hemresa för fordon till registreringsland senast var åttonde vecka.

 • Dagens cabotageregler skärps genom införande av en "avkylningsperiod" på fyra dagar innan chauffören för återvända samt strängare dokumentationskrav.

 • Beställning för manuell registrering av gränspassering för alla chaufförer inom internationella transporter.

 • Tredjelandskörning kommer att omfattas utstationeringsregler.

Möjliga konsekvenser till följd av förändringarna:

 • Högre kostnader och nya driftuppsättningar

 • Ökad möjlighet och betydelse för kontroll och tillämpning

 • Förändrad marknadsstruktur inom transportmarknaden

Förutom ovanstående kommer ytterligare regler att träda i kraft:

 • Från maj 2022 behöver transportfordon över 2,5 ton ha tillstånd för att utföra internationella transporter.

 • Under 2023-2025 införs smarta färdskrivare V2. I ett första skede gäller det nya fordon, men under perioden kommer äldre fordon också att omfattas av kravet. Under 2025 ska det finnas i alla fordon.

 • Från och med juli 2026 kommer transportfordon på mer än 2,5 ton i internationella transporter att omfattas av kör- och vilotidsreglerna och ska ha en smart färdskrivare V2.

 

För mer information om EU:s mobilitetspaket och dess innebörd rekommenderar vi dig att ta del av informationen via följande länkar:

regeringen.se

transportstyrelsen.se

av.se

 

Bring Cargo International följer utvecklingen och vi återkommer med fler uppdateringar kring EU:mobilitetspaket.

Tidigare artiklar: EU:s mobilitetspaket hjälper mot osund konkurrens och illegalt cabotage

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av fler uppdateringar.

Vidare till våra tjänster inom internationell logistik.

Dela artikel