EU:s mobilitetspaket hjälper mot osund konkurrens och illegalt cabotage

EU:s mobilitetspaket kan ge schyssta villkor i åkeribranschen, och det blir lättare för Polismyndigheten att hantera olagligt cabotage.

En Bring-lastbil kör i ett vackert landskap med mycket grönska

Cabotage är ett stort problem i Sverige

Studier visar att hundratals utländska lastbilar kör illegala transporter i Sverige. Trots att lagen skärptes för flera år sedan är problemet fortfarande omfattande. Från januari till april avslöjade polisen 75 fall av olagliga cabotagetransporter. Med denna takt blir 2021 ännu värre än 2020 som annars var ett rekordår. Enligt Polismyndigheten var det 272 fall av olaga cabotagetransporter under 2020.

Vad är cabotage, egentligen?

Med cabotage avses möjligheten för en transportör att utöva yrkesmässiga inrikes godstransporter i ett annat EU-land än där transportören är etablerad. Transporterna ska vara av tillfällig art. En utländsk transportör som utfört en internationell godstransport på väg får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar. Cabotage är reglerad av godsförordningen. Bryter företaget mot regelverket, handlar det om olaga cabotage. Det innebär i normalfallet en sanktionsavgift. Det fastställda beloppet för sanktionsavgiften är nu 40 000 kronor.

Vi välkomnar EU:s mobilitetspaket 

I juli 2020 antogs EU:s mobilitetspaket. Den innebär bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan åkerier och företag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn. Under hösten skall det remitteras ett förslag på hur paketet ska införas i svensk lagstiftning. Isac Löwhagen, platschef på Bring Cargo International i Jönköping, tycker det är bra att mobilitetspaketet nu kommer att införas med egna svenska riktlinjer.

- Vi ser positivt på mobilitetspaketet. Vi får tydligare riktlinjer och det främjar att det blir schyssta villkor i branschen och ordning och reda på vägarna, säger Isac.

Isac Löwhagen
Isac Löwhagen, platschef Jönköping, Bring Cargo International AB

Isac säger också att vi har fått tydliga signaler från många kunder om att vi gör ett bra arbete för att etablera schyssta villkor i branschen. 

Reglerna var svåra att tyda och följa

De allra flesta i transportbranschen i Norden tyckte det var ett genombrott när EU införde EU:s mobilitetspaket. Men sen dess har det i praktiken varit lite otydligt hur reglerna skall tolkas och användas. Det gäller både för transportörer, leverantörer, chaufförer och myndigheterna. Det bekräftar Isac:
 
- Det har varit lite rörigt. Det har ju varit lite oklart vad som gäller. Åtminstone vad som klassas som en olaglig cabotagetransport.

Vi har god koll på transportörerna

Trots frågorna runt mobilitets-reglarna och cabotage försäkrar Isac att vi hela tiden har varit i god dialog med och haft ett gott samarbete med chaufförer och underleverantörer.

- Det är väldigt viktigt att de är rätt informerade, så vi ställer ju höga krav på dem att de också håller sig uppdaterade. Men vi följer upp dem och hjälper dem såklart att hålla sig uppdaterade, säger Isac.

Isac påpekar också att vi utför löpande revisioner, både digitalt och på plats, för att säkerställa att de följer lagar och förordningar. Han försäkrar att vi också utför noggrann kontroll innan en ny underleverantör blir godkänd. 

Skärpt fokus på beställaransvaret

I samband med hanteringen av mobilitetspaketet säger Isac att alla parter i transporthanteringen nu också är extra uppmärksamma på reglerna om beställaransvar. För reglerna gäller samtliga aktörer som i något led har avtalat om transporten. Och det finns en undersökningsplikt för den som ingått avtal med den som utför transporten (den faktiska transportören). 

Både kunden, transportören och vi har ett särskilt ansvar för att checka att det inte bedrivits cabotage.
Beställaransvaret innebär att den som har beställt en otillåten gods- eller persontransport (inkluderad olagligt cabotage) kan dömas för brott och måste betala böter. Det är viktigt att förstå att alla beställare i en avtalskedja kan dömas till ansvar. Men självklart enbart om beställaren har känt till eller har haft skälig anledning att anta att tillstånd saknades.

Bra med nya regler, polis-samarbete och böter

Med nya regler och skärpta svenska riktlinjer för hanteringen av EU:s mobilitetspaket hoppas Isac att det blir ett stort steg framåt för konkurrens på lika villkor på den svenska transportmarknaden. 

Det är bra att det börjar hända lite mer nu. Nu känns det som att Transportstyrelsen, myndigheterna och polisen har bättre koll på detta och kan intensifiera jakten på cabotageprofitörer.

Källor: Polismyndigheten, Transportstyrelsen, SVT, Cabotagestudien 2021 (Dr. Henrik Sternberg)

Dela artikel