Integritet och personskydd

Det vi vet om dig behandlar vi efter gällande lagar och förordningar

Behandling av personupplysningar hos Posten Norge AS med dotterbolag under varumärket Bring

Här hittar du information om vilken personlig information som Posten Norge AS och dotterbolag under varumärket Bring samlar in och vad vi gör för att skydda din integritet.

Personlig information är information och bedömningar som direkt eller indirekt kan kopplas till en enda person. Typiska exempel på personlig information som vi behandlar är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

Vi är ansvariga för behandlingen av den personliga information som vi behandlar. Vi tycker att det är viktigt att du vet vilken information vi samlar in och vad vi gör för att skydda din integritet.

Nedan ser du vilken information vi samlar in och använder, varför och hur vi skaffar den och hur vi skyddar den.

Brings personskydd

 • 1. Om Posten Norge

  Posten Norge AS är en post- och logistikkoncern som utvecklar och levererar post-, kommunikations-och logistiktjänster i de nordiska länderna. Koncernen består av ett antal dotterbolag i Norden samt andra länder. I Norge möter koncernen marknaden med två varumärken: Posten och Bring. Posten betjänar privatkunder på den norska marknaden och ansvarar för daglig postdistribution och det rikstäckande postkontornätverket.

  Bring riktar sig till företagskunder i det nordiska post- och logistikområdet och består av affärsområden med olika kompetens. Om inte annat står eller anges i sammanhanget gäller sekretesspolicyn både för behandling av personlig information på den privata marknaden och företagsmarknaden i Sverige.

 • 2. Ramarna för Posten Norge AS med dotterbolag under varumärket Brings behandling av personlig information

  Vi behandlar din personliga information inom ramen för tillämpliga svenska lagar och förordningar. Personlig information samlas in när det är nödvändigt för oss för att kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga att utföra i enlighet med lagen och/eller avtalet. För de utländska dotterbolagen i Postenkoncernen gäller sekretesslagarna för det land där det aktuella bolaget är etablerat.

  När vi använder termen "behandling" av personlig information gäller det all användning av personlig information, såsom insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande eller en kombination av sådana användningsområden.

  All behandling av personlig information kräver en rättslig grund för behandlingen. Om det inte finns någon annan rättslig grund, såsom ett avtal som gör det nödvändigt att behandla viss personlig information, kommer vi alltid att be om ditt medgivande innan vi behandlar din personliga information.

 • 3. Syftet med behandling av personlig information

  Syftet med vår behandling av din personliga information är i första hand att administrera kundrelationen och annat som är nödvändigt för att uppfylla de skyldigheter som vi har åtagit oss gentemot dig som kund och/eller postmottagare. Vi behandlar även personlig information i den utsträckning som lagstiftningen kräver eller tillåter, eller i fall där du har samtyckt till den aktuella behandlingen.

  Utöver detta behandlar vi personlig information bland annat i samband med kunduppföljning och marknadsföring (se avsnitt 7), och regelbundna tester och uppdateringar av drift- och säkerhetssystemen i våra kund- och datasystem (se avsnitt 9)

 • 4. Vilken personlig information som behandlas

  I huvudsak kommer din personliga information att komma direkt från dig. Om vi samlar in information om dig från tredje part (t.ex. från ett kreditupplysningsföretag) har du för det mesta rätt att bli informerad om detta.

  Information som vi behandlar kan vara: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, personnummer, intressen, arbetsområden, befattning, arbetsgivare, vilka av våra tjänster du använder eller är intresserad av m.m. För vissa av våra tjänster kan det vara nödvändigt att behandla andra typer av personlig information. Detta kommer i så fall att framgå av villkoren för varje tjänst. 

 • 5. Utlämnande av personlig information till tredje part

  När det gäller lagstadgade upplysningar till offentliga myndigheter kommer den relevanta personliga informationen att vidarebefordras i enlighet med myndighetens krav. Relevant personlig information kan också lämnas ut till företag/organisationer med vilka vi samarbetar, både inom och utanför EES och EU-området, för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga att utföra enligt lagen eller avtalet.

  Under inga omständigheter kommer din personliga information att överföras utan att nödvändiga avtal för att säkerställa att dina rättigheter skyddas har ingåtts. Vid överföring till länder utanför EU/EES som Europeiska kommissionen inte har godkänt kommer vi alltid att se till att överföringen sker med garantier från mottagaren, normalt enligt EU:s standardavtal om överföring till tredje land eller enligt Privacy Shield-programmet (USA).

 • 6. Koncernkundregister – företagsmarknaden

  Flera av våra koncernbolag i verksamheten har tillgång till vårt gemensamma företagskundregister. Syftet med detta är att hantera kundrelationerna på bästa möjliga sätt och att koordinera tillhandahållandet av tjänster och rådgivning från de olika företagen i koncernen.

  Företagskundregistret innehåller information om kunden, till exempel företagsnamn, adress, information om kontaktperson hos kunden samt information om vilket koncernbolag affärskunden är kund i och vilka tjänster och produkter som företagskunden har ett avtal om.

  Följande företag har för närvarande tillgång till det gemensamma kundregistret:

  Bring Parcels Sverige
  Bring Frigo AB
  Bring Express Sverige AB
  Bring Shared Services AB
  Bring Cargo International AB
  Bring Logistik AB
  Bring Warehousing AB

 • 7. Kunduppföljning och marknadsföring

  När vi har en kundrelation med dig

  Du kommer att motta marknadsföring om våra produkter och tjänster inom de produkt- och tjänstekategorier där vi redan har en relation med dig. I det avseendet kan vi använda den information som vi har registrerat om dig, såsom ditt namn, kontaktinformation och de tjänster eller produkter som vi har ingått avtal med dig om. För företagskunder kommer vi att samla in sådan neutral information från vårt gemensamma företagskundregister.

  Andra produkt- och tjänstekategorier eller om vi inte har en kundrelation med dig

  Om vi marknadsför produkter och tjänster inom en annan tjänstekategori än vårt avtal med dig gäller, eller inte har någon kundrelation, kommer vi inte att skicka sådan marknadsföring till dig utan att du på förhand har samtyckt till detta.

  Du kommer alltid att ha möjlighet att avanmäla dig från tjänsten när du får marknadsföring från oss via e-post och SMS.

  Även om du har sagt att du inte vill ha marknadsföring kommer du fortfarande att få annan information om din kundrelation, såsom information om beställningar, leveransstatus och liknande. 

 • 8. Samtycke

  Syften och informationstyper. När vi baserar vår behandling av din personliga information på ditt samtycke kommer det tydligt att anges i samtyckesdeklarationen för vilket eller vilka syften samtycket har erhållits (t.ex. marknadsföring av våra olika tjänster).

  Om inget annat anges i samtyckesförklaringen kommer vi att använda följande personliga information om dig när marknadsföring skickas ut baserat på ditt samtycke.

  Namn

  E-post

  Mobilnummer

  Eventuella intresseområden eller preferenser som du har angivit

  Geografi

  Tjänst (endast för företagsmarknaden)
  [vilka av våra övriga tjänster du använder]

  Samtycke är frivilligt. Du bestämmer helt själv om du samtycker och kan återkalla ditt samtycke när som helst.

 • 9. Systemtestning och kvalitetssäkring

  Din personliga information hanteras av flera IT-system, alla utformade för specifika och nödvändiga operativa ändamål. För att säkerställa både tillfredsställande driftstabilitet och inte minst informationssäkerhet är det nödvändigt att göra regelbundna uppdateringar, test, felsökningar etc. I detta sammanhang kan data och vissa system kopieras och dubbleras. Detta kommer att ske i en säker, dedikerad miljö, så att verksamheten inte påverkar den dagliga driften av systemet.

  All information som vi behandlar som en del av intern systemtestning och kvalitetssäkring eller liknande är underställd samma krav på informationssäkerhet och stränga rutiner som när informationen behandlas på annat sätt. Ingen backup eller säkerhetskopiering av personlig information kommer att lagras längre än nödvändigt.

 • 10. Insyn och korrigering

  Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få insyn i den information som vi har registrerat om dig. Om den registrerade informationen är felaktig eller ofullständig kan du kräva att informationen uppdateras. Vänligen se kontaktinformationen nedan om du vill använda någon av dessa rättigheter.

 • 11. Lagring och radering

  Vi raderar din personliga information när den inte längre behövs för de syften för vilka den lagras. Vi lagrar personlig information i enlighet med tillämplig lag.

  GDPR - General Data Protection Regulation

  Du finner information om vårt arbete kring GDPR samt integritetspolicys relaterade till detta här.

 • 12. Användning av cookies

  Vi använder cookies på vår webbplats för att besöksstatistiken ska vara tillförlitlig och för att öka funktionaliteten på våra sidor. 

  Läs mer om hur vi använder cookies och hur du kan kontrollera användningen.

 • 13. Frågor eller klagomål

  Om du har frågor om vår behandling av personlig information eller anser att vi inte uppfyller våra skyldigheter gentemot dig angående hur vi behandlar din personliga information, rekommenderar vi att du kontaktar oss (se kontaktuppgifter nedan). Du har också rätt att klaga till datainspektionen, men vi uppmuntrar dig att kontakta oss först. 

 • 14. Behandlingsansvarig och kontaktuppgifter

  Behandlingsansvarig

  Koncernens moderbolag och kommer i de flesta fall att vara behandlingsansvarig eller databehandlare för de data som behandlas.

  Kontaktuppgifter

  Välkommen att kontakta vår kundservice vid frågor:

  020-765 000
  cs@bring.com