Integritet och personskydd

Det vi vet om dig behandlar vi efter gällande lagar och förordningar.

Posten Bring koncernens policy för dataskydd

Posten Bring koncernen är en post- och logistikkoncern som utvecklar och levererar post-, kommunikations- och logistiktjänster i Norden. Tjänsterna marknadsförs genom varumärkena Posten (privatmarknaden i Norge) och Bring (företagsmarknaden i Norden). Posten Bring AS är moderbolag inom Posten Bring koncernen.

Våra tjänster tillhandahålls av olika koncernbolag beroende på vilken tjänst du använder och i vilket land. Det är det enskilda koncernbolag (”vi”) som du har ingått avtal med eller som levererar den digitala kanal du använder (till exempel webbplatser, sociala medier, appar och kundtjänst) som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

I denna policy för dataskydd kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vad vi gör för att skydda din integritet. Exakt vilka personuppgifter de olika koncernbolagen behandlar eller syftet med behandlingen varierar beroende av vilken tjänst och/eller digitala kanaler du använder.

Integritet och säkerhet

FAQ

 • Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för gällande lagstiftning och denna policy för dataskydd. Personuppgifter samlas in när det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga att utföra i enlighet med lagar och/eller avtal eller när du på annat sätt måste lämna ut personuppgifter till oss.

  Personuppgifter är uppgifter och bedömningar som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Typiska exempel på personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

  När vi använder termen "behandling" av personuppgifter gäller det all användning av personuppgifter, som insamling, registrering, sammanställning, lagring och överlämnande eller en kombination av sådana användningsområden.

  All behandling av personuppgifter förutsätter en rättslig grund för behandlingen. Om det inte finns någon annan rättslig grund, som ett avtal som gör det nödvändigt att behandla vissa personuppgifter, att vi kan behandla personuppgifterna i enlighet med lagstiftningen eller att vi har ett berättigat intresse av att genomföra behandlingen, kommer vi alltid att be om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter.

 • Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är i första hand att administrera och genomföra kundrelationen och annan behandling som är nödvändig för att uppfylla de skyldigheter som vi har åtagit oss gentemot dig som kund och/eller användare av våra tjänster. Vi behandlar även personuppgifter i den utsträckning som lagstiftningen kräver eller tillåter eller i fall där du har samtyckt till den aktuella behandlingen.

  I vissa fall får vi information om dig från andra som du har ingått avtal med och som vill att vi ska transportera varor till dig. Denna information inkluderar namn, adress, telefonnummer,  e-postadress och leveranstillfälle. Vi är personuppgiftsansvariga för denna information.

  Utöver detta behandlar vi personuppgifter bland annat på det sätt som beskrivs under punkterna 5 till 11 nedan.

 • I allmänhet behandlar vi personuppgifter som du ger oss eller som finns i register som vi har tillgång till eller administrerar. Om vi samlar in information om dig från andra källor (t.ex. från kreditupplysningsföretag) har du normalt rätt att bli informerad om detta.

  De uppgifter som vi behandlar inkluderar: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, personnummer, intressen, arbetsuppgifter, tjänst, arbetsgivare, vilka av våra tjänster du använder eller är intresserad av och transaktionshistorik. För vissa av våra tjänster kan det vara nödvändigt att behandla andra typer av personuppgifter, t.ex. plats. Detta kommer i så fall att framgå av villkoren för varje tjänst. 

 • Myndigheter
  När det gäller lagstadgad informationsskyldighet gentemot offentliga myndigheter kommer de relevanta personuppgifterna att vidarebefordras i enlighet med myndighetens krav.

  Personuppgiftsbiträde
  Vi anlitar tredje parter som behandlar personuppgifter för vår räkning (”personuppgiftsbiträde”). Innan vi ger personuppgiftsbiträden tillgång till dina personuppgifter ingår vi alltid avtal som bland annat beskriver vad personuppgiftsbiträden ska göra för oss. Exempel på vilka typer av personuppgiftsbiträden vi använder är leverantörer av olika system, leverantörer av analystjänster, kundundersökningar etc. 

  Överföring till tredje land
  Relevanta personuppgifter kan också överlämnas till företag/organisationer med vilka vi samarbetar, både inom och utanför EES och EU-området, för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga att utföra enligt lagen eller avtalet. Under inga omständigheter kommer din personliga information att överföras utan att nödvändiga avtal för att säkerställa att dina rättigheter skyddas har ingåtts. Om vi ​​använder underleverantörer för att hjälpa till med behandlingen av personuppgifter och dessa finns utanför EU/EES, kommer vi att se till att databehandlingsavtal ingås och att en giltig överföringsgrund upprättas som ger ett tillfredsställande skydd av personuppgifterna.

  Övriga 
  I vissa fall kan dina personuppgifter överföras till tredje parter som har ett självständigt ansvar för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer aldrig att överlämna dina personuppgifter till tredje parter utan att ha en rättslig grund för det eller att du har begärt det eller på annat sätt godkänt det.

  Länkar till tredje parts webbplatser
  Vi kan lägga ut länkar till andra webbplatser i våra digitala kanaler. Om du klickar på en sådan länk kan webbplatsen registrera personuppgifter om dig. Det är då denna webbplats som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att sätta dig in i hur webbplatsen behandlar dina personuppgifter, exempelvis genom att läsa deras policy för dataskydd. 

 • Flera av våra koncernbolag i verksamheten har tillgång till vårt gemensamma företagskundregister. Syftet med detta är att hantera kundrelationerna på bästa möjliga sätt och att samordna tillhandahållandet av tjänster och rådgivning från de olika bolagen i koncernen.

  Koncernkundregistret innehåller uppgifter om kunden, till exempel företagsnamn, adress och information om kontaktperson hos kunden samt uppgifter om vilket koncernbolag affärskunden är kund i och vilka tjänster och produkter som företagskunden har ett avtal om.

 • När vi har en kundrelation med dig
  Du kommer att motta marknadsföring om våra produkter och tjänster inom de produkt- och tjänstekategorier där vi redan har en relation med dig. I det avseendet kan vi använda den information som vi har registrerat om dig, såsom ditt namn, kontaktinformation och de tjänster eller produkter som vi har ingått avtal med dig om. För företagskunder kommer vi att samla in sådan neutral information från vårt gemensamma företagskundregister.

  Andra produkt- och tjänstekategorier eller om vi inte har en kundrelation med dig
  Om vi (i) marknadsför produkter och tjänster inom en annan tjänstekategori än vårt avtal med dig gäller, eller (ii) inte har någon kundrelation, kommer vi inte att skicka sådan marknadsföring till dig utan att du på förhand har samtyckt till detta.

  Du kommer alltid att ha möjlighet att säga till om att du inte vill få sådan marknadsföring när du får marknadsföringsinformation från oss via e-post och SMS. Avanmälan gäller endast för den aktuella tjänsten. Om du inte vill ha marknadsföring om våra övriga tjänster som du använder måste du därför avanmäla dig från sådan marknadsföringsinformation för varje tjänst.

  Du kan också kräva att ditt namn blockeras för marknadsföringssyften genom att kontakta vår kundtjänst.

  Även om du har sagt att du inte vill ha marknadsföring kommer du fortfarande att få annan information om din kundrelation, såsom information om beställningar, leveransstatus och liknande.

  Som privatperson kommer du normalt inte att få marknadsföring från oss mer än en gång i månaden, men detta kan variera. 

 • Syften och informationstyper
  När vi baserar vår behandling av dina personuppgifter på ditt samtycke kommer det tydligt att framgå av samtyckesintyget för vilket eller vilka syften samtycket har inhämtats (t.ex. marknadsföring av våra olika tjänster där samtycke krävs).

  Om inget annat anges i samtyckesintyget kommer vi att använda följande personuppgifter om dig när marknadsföring skickas ut baserat på ditt samtycke.

  - Namn
  - E-post
  - SMS
  - Eventuella intresseområden eller preferenser som du har angivit
  - Geografi
  - Tjänst (endast för företagsmarknaden)
  - Vilka av våra övriga tjänster du använder

  Samtycke är frivilligt
  Du bestämmer själv om du vill samtycka och kan återkalla ditt samtycke när som helst.

  Profilering 
  Vi kan komma att skicka marknadsföring till dig som är anpassad efter dina preferenser eller ditt användarmönster. Sådan anpassning baseras på de uppgifter som du har gett oss och uppgifter som vi samlar in i samband med din användning av våra tjänster (profilering). Du har rätt att invända mot att dina uppgifter används på detta sätt. 

 • Vi behandlar bland annat personuppgifter för att uppfylla undersöknings- och anmälningsplikten vid misstänkta transaktioner enligt penningtvättslagen. Detta gäller först och främst när vi erbjuder banktjänster.  Vi är skyldiga att rapportera misstänkta uppgifter och transaktioner till polisen.

  Du har ingen rätt att få tillgång till personuppgifter som registreras för ovanstående ändamål.

 • På vissa platser genomför vi kameraövervakning för att förebygga och upptäcka brottsliga handlingar. Inspelningar raderas senast tre månader efter inspelningstiden, såvida inte inspelningen överlämnas till polisen eller vi av andra skäl har rätt att behandla videoinspelningen under en längre period. På platser där vi använder kameraövervakning ges tydlig information i enlighet med reglerna för detta.

 • Din personliga information hanteras av flera IT-system, alla utformade för specifika och nödvändiga operativa ändamål. För att säkerställa både tillfredsställande driftstabilitet och inte minst informationssäkerhet är det nödvändigt att göra regelbundna uppdateringar, test, felsökningar etc. I detta sammanhang kan data och vissa system kopieras och dubbleras. Detta kommer att ske i en säker, dedikerad miljö, så att verksamheten inte påverkar den dagliga driften av systemet. All information som vi behandlar som en del av intern systemtestning och kvalitetssäkring eller liknande är underställd samma krav på informationssäkerhet och stränga rutiner som när informationen behandlas på annat sätt. Ingen backup eller säkerhetskopiering av personuppgifter kommer att lagras längre än nödvändigt.

 • Vi genomför kundnöjdhetsundersökningar för att få bättre kunskap om hur våra kunder uppfattar oss och hur vi kan förbättra våra tjänster. I samband med detta behandlar vi namn, e-post, telefonnummer och de svar du ger i undersökningen. Det är frivilligt att delta i kundnöjdhetsundersökningar. Vi anlitar tredje part för att genomföra kundundersökningarna för vår räkning. Om du deltar i en kundundersökning kommer uppgifterna från undersökningen att sparas separat från övriga uppgifter som vi har registrerat om dig.

 • Enligt dataskyddsförordningen och GDPR har du rätt att få insyn i den information som vi har registrerat om dig. Om den registrerade informationen är felaktig eller ofullständig kan du kräva att informationen uppdateras. Kontakta kundservice om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter. Se kontaktinformation nedan.

 • Vi raderar din personliga information när den inte längre behövs för de syften för vilka den lagras. Vi lagrar personlig information i enlighet med tillämplig lag.

 • Vi använder cookies på vår webbplats för att besöksstatistiken ska vara tillförlitlig och för att öka funktionaliteten på våra sidor.

  Läs mer om hur vi använder cookies och hur du kan kontrollera användningen.

 • Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller anser att vi inte uppfyller våra skyldigheter gentemot dig angående hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss (se kontaktuppgifter nedan). Du har också rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, men vi uppmuntrar dig att kontakta oss först.

 • Behandlingsansvarig
  Det enskilda koncernbolag som du har ingått avtal med eller som levererar den digitala kanal du använder ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

  Kontaktuppgifter
  Bring kundservice, Bordsvägen 3, 556 52 Jönköping, Sverige

 • Nedan följer en översikt över när policyn för dataskydd har uppdaterats och vilka ändringar som gjorts.

  Datum: 25 maj 2018
  Ändring: Uppdatering enligt den nya personuppgiftslagen