Farligt gods

Farligt gods är en rad ämnen som har egenskaper som kan vara en säkerhetsrisk för människors liv och hälsa, material och miljö vid en akut olycka eller om det kommer på avvägar.

Sidan på lastbilen visar symboler för farligt gods.

Regelverk

Inom farligt gods finns det flera transportföreskrifter vi ska följa, men de omgivande ramarna är fler än dessa, t.ex. Arbetsmiljölagen.

  • För landtransport gäller transportregelverket ADR
  • För flygtransport gäller ICAO-TI och IATA-DGR
  • För sjötransport gäller IMDG-koden, och dessutom kan särskilda avtal gälla för färjesträckor ro-ro

Även om bestämmelserna i transportregelverken är omfattande och detaljerade finns det också ett antal undantag och dispenser. Kraven kommer därför att variera beroende på vilken typ och mängd farligt gods du ska skicka. Samt vilken transportmetod som ska användas.

Märkning av gods

Godset ska vara märkt med:

Det är du som avsändare som ansvarar för att informationen i transportdokumentet är korrekt.

Vi kan hjälpa dig

Bring erbjuder bra och etablerade transportlösningar för gods som ska hanteras enligt regelverket. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens, och levererar farligt gods i de flesta faroklasser. För all transport av farligt gods ska kundavtal ingås i förväg.

Det ligger i ditt och vårt gemensamma intresse att all information om det farliga godset anges korrekt i bokningen. Då kan transporten ordnas för att uppfylla kraven på ditt farliga gods.

Vår guide för farligt gods hjälper dig!

Läs guiden för farligt gods