Vad är farligt gods?

En rad ämnen kan medföra en säkerhetsrisk för liv, hälsa, miljö eller material. Det gör det riskfyllt att hantera och transportera. Transport av farligt gods är därför underlagt både nationella föreskrifter och internationella säkerhetskrav genom olika transportregelverk:

 • För landtransport gäller transportregelverket ADR
 • För flygtransport gäller ICAO-TI och IATA-DGR
 • För sjötransport gäller IMDG-koden, och dessutom kan särskilda avtal gälla för färjesträckor ro-ro

Bestämmelserna i transportregelverken är omfattande och detaljerade, men det finns även en rad undantag och dispenser. Kraven kommer därför att variera beroende på vilken typ av och mängd farligt gods du ska skicka. Samt vilken transportmetod som ska användas.

Ett gemensamt drag, oberoende av transportmetod, är att det farliga godset ska vara märkt med:

 • UN-nummer
 • Etiketter för aktuella riskklasser
 • Ett korrekt ifyllt transportdokument med information om det farliga godset ska medfölja försändelsen

Det är du som avsändare som ansvarar för att informationen i transportdokumentet är korrekt.

Några typer av farligt gods måste behandlas och fraktas som specialtransport med egna krav på bland annat chaufförkompetens och material. Det kan då finnas behov för extra klargöranden i förväg mellan dig och Bring om lösningsalternativ. Våra experter kan ge råd och vägledning. Kontakta kundservice för att prata med våra säkerhetsrådgivare för ADR eller våra experter på flyg- och sjötransport.

Det ligger i både ditt och vårt intresse att all information om det farliga godset uppges korrekt i bokningen. Då kan transporten anpassas för att uppfylla de krav som ditt farliga gods ställer.

ADR-transport på väg

För att göra det enkelt för dig som kund har vi samlat de viktigaste bestämmelserna som du måste förhålla dig till från ADR-regelverket i en elektronisk broschyr. Denna kan du ladda ner eller läsa på nätet. Den omhandlar avsändarens ansvar, riskklasser och klassificering av det farliga godset, transportdokumentation, förpackning, märkning med etiketter eller annan märkning osv.

Begränsade mängder

Det är tillåtet att transportera en rad farliga ämnen och föremål i "begränsade mängder" (LQ). Då transporteras godset som vanligt gods.

Det finns begränsningar i mängder (liter eller kilo) baserat på UN-nummer och förpackningsgrupp. Det finns också krav på förpackningstyp och märkning av kollit, men inga krav på transportdokument. 

För varje enskild försändelse som räknas som LQ ska avsändaren försäkra sig om följande:

 • Att försändelsen inte är klassificerad som farligt gods
 • Att den inre behållaren uppfyller kraven
 • Att den yttre förpackningen uppfyller kraven
 • Att det finns en tillräcklig mängd absorberande material i botten av
  den yttre förpackningen
 • Att märkningen är godkänd enligt kraven

Undantagna mängder

Några farliga ämnen i mycket små mängder är tillåtna att skickas som "undantagna mängder".
Det finns särskilda krav på förpackningstyp och märkning av kollit, men inga krav på transportdokument. 

Flygtransport av farligt gods

Vi transporterar och hanterar farligt gods i enlighet med reglerna i IATA-DGR. Detta är ett omfattande regelverk som måste följas innan försändelsen kan accepteras. Kontakta därför närmaste Bring-kontor för nödvändiga klargöranden om nationella och internationella flygtransporter.

Sjötransport av farligt gods

Vi transporterar och hanterar farligt gods i enlighet med IMDG-bestämmelserna. Detta är ett omfattande regelverk som måste följas innan försändelsen kan accepteras. Kontakta därför närmaste Bring-kontor för nödvändiga klargöranden om sjötransport.

Så tar du reda på om ett ämne är farligt

För alla ämnen och för kemikalier finns ett internationellt krav på att producenten ska tillhandahålla ett säkerhetsdatablad med alla nödvändiga uppgifter. Punkt 14 i säkerhetsdatabladet tar upp allt du behöver veta om transport.

Ett säkerhetsdatablad är en bilaga som bland annat ska innehålla information om farliga egenskaper och rekommenderade skyddsåtgärder vid användning av farliga kemikalier. Säkerhetsdatabladet informerar även om en rad punkter du behöver veta innan du skickar farligt gods, t.ex.: 

 • Ämnets UN-nummer
 • Vilken förpackningsgrupp som gäller
 • Vilka riskklasser ämnet har och därav
 • Vilka etiketter som ska sättas fast på försändelsen
 • Vilka transportmetoder som är tillåtna för ämnet (väg, järnväg, sjö, flyg)

Om säkerhetsdatabladet inte uppger ett UN-nummer så klassificeras inte ämnet som farligt gods.

Vill du veta mer om säkerhetsdatablad kan du besöka kemikalieinspektionens hemsida.

Avsändarens ansvar

Som avsändare ansvarar du för att kontrollera att det aktuella ämnen kan transporteras av Bring. Samt att det är emballerat och märkt i enlighet med ADR-bestämmelserna.

Som avsändare ansvarar du för att:

 • Säkra att det farliga godset är tillåtet att transportera och att vi som transportör kan ta emot det
 • Klassificera godset
 • Förpacka/samförpacka i enlighet med bestämmelserna i regelverket
 • Märka kolli korrekt med nödvändig information, UN-nummer, etiketter och eventuella andra symboler
 • Säkerställa att tom, ej rengjord förpackning för farligt gods har rätt märkning. Samt är stängd och lika tät som om den var full
 • Överlämna farligt gods enbart till "känd" transportör
 • Utställa och bifoga transportdokument för farligt gods (fraktbrev) med korrekta och fullständiga uppgifter om det farliga godsets och sändningen.

Transportdokument för farligt gods ska sparas av både avsändare och transportör i minst 3 månader. Lagringen kan ske elektroniskt om dokumentet kan reproduceras vid utskrift.

Innan försändelsen kan accepteras av Bring måste kraven i regelverket vara uppfyllda. Eventuella ersättningskrav som följd av bristande efterlevnad av dessa bestämmelser kan riktas mot dig som avsändare.

Riskklasser

Farligt gods är indelat i olika riskklasser utifrån ämnets eller föremålets egenskaper och huvudrisk:

Klass 1       Explosiva ämnen och föremål
Klass 2       Gaser
Klass 3       Brandfarliga vätskor
Klass 4.1    Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, fast okänsliggjorda explosiva varor
Klass 4.2    Självantändande ämnen
Klass 4.3    Ämnen som i kontakt med vatten avger brandfarliga gaser
Klass 5.1    Oxiderande ämnen
Klass 5.2    Organiska peroxider
Klass 6.1    Giftiga ämnen
Klass 6.2    Smittförande ämnen
Klass 7       Radioaktiva ämnen
Klass 8       Frätande ämnen
Klass 9       Övriga farliga ämnen och föremål

Du tar reda på vilken riskklass ett farligt ämne tillhör med hjälp av UN-numret. Vill du veta mer om de enskilda riskklasserna, se MSB's hemsida.

Lathund om farligt gods