Lathund om farligt gods

Lathund med våra viktigaste tips om farligt gods

En rad ämnen kan medföra en säkerhetsrisk för liv, hälsa, miljö eller material. Det gör det riskfyllt att hantera och transportera. För att underlätta för dig som är osäker på om ditt gods räknas som farligt gods, har vi snickrat ihop en lathund.

Symbolen för farligt gods monterad på sidan av en lastbil.

Vad är farligt gods?

En rad ämnen kan medföra en säkerhetsrisk för liv, hälsa, miljö eller material, vilket gör det riskfyllt att hantera och transportera. Transport av farligt gods har därför både nationella föreskrifter och internationella säkerhetskrav genom olika transportregelverk.

 • För väg/landtransport gäller ADR
 • För flygtransport gäller ICAO-TI och IATA-DGR
 • För sjötransport gäller IMDG

Så tar du reda på om ett ämne är farligt 

För alla farliga ämnen och för kemikalier finns internationella krav gällande yrkesmässig hantering. Producenten ska tillhandahålla ett säkerhetdatablad (Material Safety Data Sheet) där hittar du all nödvändig information om din produkt.

Hur skall farligt gods märkas oberoende av transportmetod?

Det är upp till avsändaren av godset att se till att informationen i transportdokumentet och märkningen är korrekt. Kollina ska märkas och etikkeras med:

 • UN-nummer
 • UN-numrets transportbenämning (sjö- & flygkrav)
 • Etiketter för aktuella riskklasser
 • Ett korrekt ifyllt transportdokument (godsdeklaration) med information om det farliga godset ska alltid medfölja försändelsen.

Begränsade mängder farligt gods

Det är tillåtet att transportera en rad farliga ämnen och föremål enligt undantaget ”begränsade mängder” (Limited Quantity), varvid många av regelverkens krav undantas. Avsändaren ska packa det farliga godset enligt förpackningsinstruktionerna och märka kollin enligt krav. Därefter transporteras godset som ”vanligt gods” (OBS! Gäller endast gods på väg)

Förenklat ska det farliga godset förpackas i en mindre innerförpackning och ställas i en kartong som får väga max 30kg. Avsändaren måste uppge antal kg begränsad mängd till transportören. Sjö & flyg kräver godsdeklarationer.

Innan du skall skicka farligt gods

 • Klassificera godset.
 • Säkra att det farliga godset är tillåtet att transportera och att vi som transportör kan ta emot det.
 • Förpacka/samförpacka i enlighet med bestämmelserna i regelverket.
 • Märka kolli korrekt med nödvändig information, UN-nummer, etiketter, transportbenämning (krav enligt sjö & flyg) och eventuella andra symboler.
 • Säkerställa att tom, ej rengjord förpackning för farligt gods har rätt märkning, är stängd och lika tät som om den var full.
 • Utställa och bifoga transportdokument för farligt gods (godsdeklaration) (fraktbrev) med korrekta och fullständiga uppgifter om det farliga godsets och sändningen.
 • Överlämna farligt gods enbart till ”känd” transportör.
 • Transportdokument för farligt gods ska sparas av både avsändare och transportör i minst 3 månader. Lagringen kan ske elektroniskt om dokumentet kan reproduceras vid utskrift.

Kom ihåg: Avsändaren av godset är ansvarig över sändningens innehåll.

Information om regelverk

ADR - Farligt gods på väg

DGR - Farligt gods på flyg