BankID Användarvillkor

Dessa villkor reglerar tjänsten användning av BankID som legitimation i samband med paketleverans (”Tjänsten”). Tjänsten erbjuds utan kostnad för användaren.

BankID är en e-legitimation som tillhandahålls av svenska banker. Alla privatpersoner som har ett svenskt personnummer och en godkänd svensk ID-handling kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Åldersgränsen är något som bankerna själva bestämmer, men vanligast är att BankID utfärdas till personer från 13 eller 18 års ålder. För omyndiga krävs dock målsmans godkännande.

Tjänsten innebär att man genom att använda BankID kan legitimera sig och mottaga/hämta ut en leverans utan att behöva uppvisa någon personlig fotolegitimation. Istället används den QR-kod som genereras vid signering med BankID vid mottagande/utlämning av paket och koden kan också delas med annan utsedd person så att istället denne kan mottaga/hämta ut ett paket för användarens räkning. BankID signering tillsammans med QR-koden ersätter alltså kravet om att uppvisa fotolegitimation vid mottagandet/uthämtning av paket från Brings utlämningsställen i Sverige.

Tjänsten tillhandahålls av Bring Parcels AB, org. nr 556546-4939 (”Bring”).

Den som använder sig av Tjänsten anses därmed ha godkänt dessa villkor.

Där det i villkoren nedan står ”du” eller ”dig” så syftar det på den person som använder sig av Tjänsten.

1. Användning av Tjänsten

Tjänsten innebär att du kan signera mottagandet av en leveransavisering med ditt BankID. En sådan signering är att likställa med den ID-kontroll som normalt utförs i samband med en leverans.

Bring gör då en namnverifikation mellan namnet på mottagaren av leveransen och namnet kopplat till det BankID som används. Om dessa namn stämmer överens så genererar Bring en QR-kod som skickas till dig . Om namnen däremot inte stämmer överens så genereras inte någon kod och Tjänsten kan då inte användas.  

2. Tillgänglighet

Målsättningen är att Tjänsten alltid ska vara tillgänglig men Bring lämnar inga garantier för detta. Det kan hända att Tjänsten under kortare eller längre perioder är otillgänglig eller uppvisar reducerad funktionalitet t.ex. pga. tekniska fel, uppgradering, underhåll, ändringar eller elavbrott. Vid planlagda åtgärder försöker Bring alltid att varsla i förväg om detta på Brings hemsida. Bring försöker alltid att åtgärda kända fel så snart som rimligen är möjligt.

3. Brings ansvar

Bring ska inte i något fall vara ansvarig för någon skada som uppstår som ett resultat av användningen av Tjänsten eller pga. att Tjänsten inte fungerar på avsett sätt eller är otillgänglig.

4. Dina skyldigheter och ansvar

BankID, inklusive din personliga kod för användningen därav, är en värdehandling och ska behandlas som en sådan. Du är ansvarig för att inte låta någon annan använda ditt BankID eller din personliga kod.

Du är också exklusivt ansvarig för den QR-kod som genereras inom ramen för Tjänsten och hur denna används och av vem.

5. Avstängning

Vid misstanke om att Tjänsten missbrukas eller om fortsatt tillgång till Tjänsten av Bring bedöms medföra risker för Bring eller andra användare, har Bring rätt att utan föregående varsel stänga av din tillgång till Tjänsten.

6. Immateriella rättigheter

Alla rättigheter till Tjänsten tillhör Bring. Dina rättigheter till Tjänsten är strikt begränsade till din rätt att nyttja Tjänsten i enlighet med dessa villkor.

7. Personuppgifter

Brings behandling av personuppgifter i samband med Tjänsten framgår här. Bring uppmanar dig att läsa detta då det bland annat innehåller viktig information om hur Bring behandlar personuppgifterna och dina rättigheter.

8. Ändringar

Bring förbehåller sig rätt att ändra i dessa villkor för Tjänsten genom att publicera dessa på Brings hemsida. Väsentliga ändringar aviseras i förväg på Brings hemsida.

9. Överlåtelse

Bring förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor på annat bolag i Posten Norge-koncernen. Du som användare av Tjänsten kan inte överlåta din rätt till Tjänsten till någon annan.

10. Frågor m.m.

Vid frågor ombeds du att kontakta kundservice.

Kundservice

Telefon: 020-765000

Eller kontakta oss här: