Tullordlista

Lär dig mer om de olika begreppen gällande tull och tullhantering. CN22, EORI, frihandelsavtal och incoterms? Här är alla ord du behöver kunna kring tull.

Lastfartyg full med containrar

A

AEO: (Authorised Economic Operators) Europeiska tullmyndigheter har infört en auktorisering av importörer/exportörer, speditörer och transportörer. Det är en kvalitetsstämpel som på sikt kommer att medföra förenklingar och lättnader vid gränspassering.

ATA Carnet: Ett dokument som kan användas för en förenklad tullbehandlingsprocess vid tillfällig in- och utförsel av varor som inte ska säljas (exempelvis varuprover, utställnings- och mässmaterial) eller som ska repareras, ersättas eller liknande. Det innebär att man inte betalar tull eller importavgifter vid den tillfälliga införseln till de länder som är anslutna till ATA-konventionen. ATA-Carnet köps hos Handelskammaren och den inbetalda depositionen återbetalas om dokumentet hanteras rätt på vägen och anmäls/avslutas vid retur till Norge.

Air Waybill: Flygfraktbrevet med unik och spårbar numrering. Dokumentet är en kvittering på att flygbolaget, ev. expressbolaget, har tagit emot försändelsen för transport till den angivna mottagaren samt en bekräftelse på att ett transportavtal har ingåtts.

B

Betalningsanstånd: Kredit för tull, avgifter, gottgörelse och omkostnader. Baserat på ansökan till skattemyndigheten kan företag beviljas kredit för betalning av avgifter vid import till Norge. När man har tullkredit är det skattemyndigheten som varje månad fakturerar importören för importavgifterna.

C

CIM: Internationellt järnvägsfraktbrev. Närmare villkor finns i CIM-konventionen.

CMR: Internationellt bilfraktbrev. Fraktbrevet ska omfatta varan eller varorna som faktiskt transporteras. Närmare villkor finns i CMR-konventionen.

CN22: Tulldeklaration som används för brevpost med ett varuvärde på upp till 300 SDR (ca 3700 SEK).

CN23: Tulldeklaration som används för brevpost med ett värde över 300 SDR (ca 3700 SEK) och för paket där blanketten är en del av adresskortet och därför används oavsett värde.

D

Deklarera: Söka/registrera/förtulla/ange varan för import/export hos Tullverket.

Daglig avräkning: Importavgifterna betalas kontant till t.ex. speditören via fakturering. Speditören sköter förtullning och betalning till Tullverket via sitt avräkningskonto.

Direktkörning: Tullverket har gett speditörer/tullagerhållare särskilda tillstånd så att oförtullade varor (inte restriktionsvaror) kan köras ut direkt ut till varuägaren. Varorna ”måste ligga orört på lager” och kan inte tas i bruk innan de har förtullats.

E

EFTA: (European Free Trade Association). Frihandelsavtal för fyra medlemsländer: Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. EFTA har handelsavtal både med EU och enskilda länder.

EORI: Economic Operator Registration and Identification.

EU: (Europiska unionen). Den största tullunionen i Europa är EU och består av 27 medlemsländer.

EU-status: Varor som är i fri cirkulation inom EU. EU-status (gemenskapsstatus) är en avgiftsbelagd status och ska inte förväxlas med EU-ursprung.

EUR1: Varucertifikat som används för att dokumentera en varas ursprung.

EURMED: Varucertifikat som används för att dokumentera en varas ursprung. Ett speciellt system där länderna runt Medelhavet har ett eget avtal om tillåten ”inblandning” av icke-ursprungsvaror (kumulation).

EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet): EES-avtalet reglerar handeln mellan avtalsparterna i detta område, huvudsakligen EFTA och EU med några små undantag.

F

Fakturadeklaration/ursprungsbevis: Ger tullnedsättning eller -befrielse enligt handelsavtalet. Om exportören är en så kallad ”auktoriserad exportör” kan fakturadeklarationer användas utan värdebegränsning. Icke-auktoriserade exportörer begränsas av att dessa bara kan användas om värdet på ursprungsprodukterna inte överstiger EUR 6000 (ca 58 000 SEK).

Frihandelsavtal: Ett avtal mellan två eller fler länder eller områden där huvudsyftet är att skapa bättre ramvillkor för handel mellan parterna. I ett frihandelsavtal minskas eller avvecklas tullen och andra handelshinder.

Förpassning: Förpassning är sändning av oförtullade, godsregistrerade varor inrikes, som t.ex. att flytta en oförtullad vara från ett tullager i Norge till ett annat.

Förtullning: Registrera/förtulla/ange varan för import/export hos Tullverket. En oförtullad vara kan inte frisläppas för disposition eller omsättning förrän Tullverket har godkänt förtullningen.  

G

GSP: Generalized System of Preferences. Ett tullsystem som innebär att varor med ursprung i ett utvecklingsland kan få tullfördelar vid införsel till Norge. En förutsättning är att de aktuella varorna medföljs av GSP-certifikat och att varorna är med i avtalets varuomfattning.

Godkänd exportör: Tullmyndigheterna kan auktorisera en exportör som ”godkänd exportör”. Godkända exportörer kan utfärda fakturadeklarationer som bevisar varornas ursprung, oavsett värdet på de exporterade varorna (obegränsat värde).

H

HS-nummer: Tulltariffnummer/varunummer/statistiskt nummer. Ett internationellt klassificeringssystem där de sex första tecknen är gemensamma medan de följande 2–4 tecknen är nationella – ofta för statistiskt syfte.

Handelsfaktura: (Commercial Invoice). Ska visa information om varan, pris, villkor m.m. baserat på avtalet mellan säljaren och köparen.

Hemtag: (Svenskt system) En förenklad deklaration som utgör en första registrering till Tullverket och som ger mottagaren rätt att använda varorna. En fullständig förtullning måste göras inom tio dagar.

I

Incoterms: Leveransvillkor, avtal mellan köpare och säljare som reglerar ansvarsförhållandet vid handel (risk/försäkring, kostnader, överlämnande m.m.).

J

K

Klassificering av varor: Alla varor som förs in eller ut till/från Norge måste klassificeras enligt tulltariffen. Varorna klassificeras med ett åttasiffrigt tal som kallas varunummer (tulltariffnummer/HS-nummer), varav de sex första är internationella.

L

Leveransvillkor: Avtal mellan köpare och säljare som beskriver vem som bär kostnaderna, ansvaret och riskerna vid en transaktion och inom vilken tidsrymd, dvs. när ansvaret går över från säljaren till köparen.

Licenser: Tillstånd/licenser som KAN krävas vid införsel eller utförsel av en vara.

Livsmedelsverket: En instans som förvaltar regelverket kring införsel av livsmedel.

M

Mattilsynet: Norska livsmedelsverket, en instans som förvaltar regelverket kring införsel av livsmedel

MIO (Danskt begrepp): Tillfällig förvaring av varor på lager. Mio används oftast i samband med:

  • Varor som ska vidare i transit, varor som ska återutföras eller då kunden själv ansvarar för förtullning.

N

NCTS: New Computerised Transit System; ett elektroniskt transiteringssystem (TET) för avtalsparterna i Transiteringskonventionen.

O

Oförtullat gods (10-dagarslager): En vara som inte har förtullats/deklarerats men som har godsregistrerats kan köras direkt till ett 10-dagarslager och ska ligga orört på lagret tills den har tullexpedierats.

P

Proformafaktura: en faktura som bara utfärdas för formens skull och som inte ska användas för köp och försäljning. Proformafakturan utfärdas ofta i samband med försändelser som inte har något speciellt handelsvärde, som t.ex. varuprover, privata ägodelar, gåvor och liknande.

Preferenstullbehandling: Preferenstullbehandling innebär att ursprungsprodukter kan få tullfördelar vid import, dvs. få noll tull eller en lägre tullsats än om varorna kommer från ett land som man inte har frihandelsavtal med (ett tredjeland).

R

Restriktioner: Enskilda varor är eller kan underkastas restriktioner vid import och export. Det innebär att varan behöver särskilda tillstånd eller måste uppfylla särskilda villkor innan den kan införas.

S

SDR: Ett index av flera olika valutor, speciellt relevant vid skada/manko, då det används vid ersättning från till exempel rederier/flygbolag (ger begränsad täckning, INGEN helförsäkring).

T

TDS: Tulldatasystemet (svenska Tullverkets elektroniska förtullningssystem).

TET: (Tullens Elektroniska Transiteringssystem) är ett europeiskt elektroniskt system för utväxling av transiteringsinformation mellan näringslivet och tullmyndigheterna i Norge och de olika länderna (NCTS).

TIR /TIR-Carnet: TIR (Transports Internationaux Routiers) är ett internationellt avtal om transport (transitering) av varor mellan TIR-konventionens avtalsparter med hjälp av TIR-carnet. Det fungerar som en garanti för tull och avgifter och möjliggör transport genom ett obegränsat antal avtalsparter.

Tulldeklaration: Förtullningsdokument som ska lämnas, antingen elektroniskt eller på papper (SAD-blankett), både vid in- och utförsel av varor.

Tullager: Lagringsplats godkänt av tullen, där en oförtullad vara kan förvaras inom de frister och på de villkor som Tullverket fastställer eller som följer av lagar och bestämmelser.

Tulltariff: Uppslagsverk för kodning (HS – Harmonized Standard) och beskrivning av varor

Tulltariffnummer: HS-nummer/varunummer/statistiskt nummer.

Tullskyldighet: Tullskyldighet innebär en förpliktelse att betala alla importavgifter för en vara till tullmyndigheterna. Om det inte görs kan tullmyndigheterna hålla både kund och oss ekonomiskt ansvariga.

Transitering: En tullprocess där varor transporteras under tullens kontroll från en tullplats i ett land till en tullplats i samma eller ett annat land där minst en gräns korsas.

T-dokument: Transitdokument som ska visa vilka varor som ska transiteras.

T1-varor: Varor som inte har EU-status (gemenskapsstatus). Varan är producerad utanför EU.

T2-varor: Varor som har EU-status (gemenskapsstatus). Varan är producerad i EU.

T2L: Ett dokument som bekräftar att en vara har EU-status. Dokumentet kan inte användas som transiteringsdeklaration.

TVINN: TollVesenets INformationssystem med Næringslivet. TVINN är ett norskt elektroniskt system för utväxling av tulldeklarationer mellan näringslivet och tullen.

U

UD:s varulistor: Utrikesdepartementets varulistor för exportkontroll. Exportkontroll innebär att vissa varor inte kan föras ut utan en utförsellicens.

Ursprungsland: Det land som varan/produkten är producerad i.

Ursprungsbevis: Ett bevis som utfärdas vid export och som dokumenterar en varas ursprung. Ursprungsbeviset presenteras för tullmyndigheterna i importlandet.

V

Varunummer: Tulltariffnummer/statistiskt nummer (HS-nummer = de första sex siffrorna i tulltariffnumret).

VAT: Moms/mervärdesavgift. Importavgift som beräknas på förtullning.

W

WCO: Internationella tullorganisationen.

X

Y

Y-kod: En kod som ska uppges utöver tulltariffnumret vid svensk import- och exportförtullning. Y-koden ska garantera att varan inte innehåller ämnen/spår av till exempel hund- och kattpäls, utrotningshotade växt- och djurarter m.m.

Behöver du tips och råd kring förtullning?