Tullordlista

Lär dig mer om de olika begreppen gällande tull och tullhantering. CN22, EORI, frihandelsavtal och incoterms? Här är alla ord du behöver kunna kring tull.

A

AEO: "Authorised Economic Operator" är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater.

Alla företag, oavsett storlek, som ingår i försörjningskedjan kan ansöka om att bli AEO. Det gäller tillverkare, exportörer, speditörer, lagerhållare, tullombud, transportörer och importörer.

Det finns två typer av AEO-tillstånd:

  • AEOC – tullförenklingar 
  • AEOS – säkerhet och skydd.

ATA Carnet: Ett dokument som kan användas för en förenklad tullbehandlingsprocess vid tillfällig in- och utförsel av varor som inte ska säljas (exempelvis varuprover, utställnings- och mässmaterial) eller som ska repareras, ersättas eller liknande. Det innebär att man inte betalar tull eller importavgifter vid den tillfälliga införseln till de länder som är anslutna till ATA-konventionen.

Air Waybill: Flygfraktbrevet med unik och spårbar numrering. Dokumentet är en kvittering på att flygbolaget, ev. expressbolaget, har tagit emot försändelsen för transport till den angivna mottagaren samt en bekräftelse på att ett transportavtal har ingåtts.

B

Betalningsanstånd: Betalningsanstånd innebär att du betalar tull och eventuella andra skatter och avgifter i efterhand. Du får anstånd med betalningen upp till 30 dagar.

Tullverket skickar ut en tullräkning 11 dagar före förfallodagen men anståndstiden börjar räknas redan från det att varorna lämnas ut. Observera att angivet belopp ska vara bokfört hos Tullverket den dagen.

Befordran av varor: Att flytta varor under tullagerförfarandet utan att göra en transitering kallas att befordra varor. När kan du befordra varor? Du kan befordra varor om du uppfyller följande två villkor: Varorna är hänförda till tullagerförfarandet.

C

CIM: Internationellt järnvägsfraktbrev. Närmare villkor finns i CIM-konventionen.

CMR: Internationellt bilfraktbrev. Fraktbrevet ska omfatta varan eller varorna som faktiskt transporteras. Närmare villkor finns i CMR-konventionen.

CN22/CN23: Tulldeklaration som används för brevpost och för paket där blanketten är en del av adresskortet och därför används oavsett värde.

CITES: Står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Cites, även kallad Washington-konventionen, är en internationell överenskommelse med syfte att bevara hotade arter av vilda djur och växter. Tullverkets roll är att övervaka handeln till och från länder utanför EU.

D

E

EFTA: (European Free Trade Association). Frihandelsavtal för fyra medlemsländer: Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. EFTA har handelsavtal både med EU och enskilda länder.

EORI: Eori står för "Economic Operator Registration and Identification". När du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad handling, som till exempel att ansöka om ett tillstånd, behöver du ha ett Eori-nummer.

När du ansöker kostnadsfritt om ett Eori-nummer registreras du i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas.

EU: (Europiska unionen). Den största tullunionen i Europa är EU och består av 27 medlemsländer.

EU-status: Varor som är i fri cirkulation inom EU. EU-status (gemenskapsstatus) är en avgiftsbelagd status och ska inte förväxlas med EU-ursprung.

EUR1: Varucertifikat som används för att dokumentera en varas ursprung.

EURMED: Varucertifikat som används för att dokumentera en varas ursprung. Ett speciellt system där länderna runt Medelhavet har ett eget avtal om tillåten ”blandning” av icke-ursprungsvaror.

EES(Europeiska ekonomiska samarbetsområdet): EES-avtalet reglerar handeln mellan avtalsparterna i detta område, huvudsakligen EFTA och EU med några små undantag.

F

Fakturadeklaration/ursprungsbevis: Ger tullnedsättning eller -befrielse enligt handelsavtalet. Om exportören är en så kallad ”auktoriserad exportör” kan fakturadeklarationer användas utan värdebegränsning. Icke-auktoriserade exportörer begränsas av att dessa bara kan användas om värdet på ursprungsprodukterna inte överstiger EUR 6000.

Frihandelsavtal: Ett avtal mellan två och flera länder eller områden där huvudsyftet är att skapa bättre ramvillkor för handel mellan parterna. Du som importerar en vara till Sverige kan många gånger få tullfrihet eller tullnedsättning på din vara tack vare de frihandelsavtal, ensidiga förmånsarrangemang och tullunionsavtal som EU har slutit med flertalet länder.

Förtullning: Registrera/förtulla/ange varan för import/export hos Tullverket. En oförtullad vara kan inte frisläppas för disposition eller omsättning förrän Tullverket har godkänt förtullningen.

Förenklad deklaration: En förenklad deklaration som utgör en första registrering till Tullverket och som ger mottagaren rätt att använda varorna. En fullständig förtullning måste göras inom tio dagar.

G

GSP: Generalized System of Preferences. Ett tullsystem som innebär att varor med ursprung i ett utvecklingsland kan få tullfördelar vid införsel till Norge. En förutsättning är att de aktuella varorna medföljs av GSP-certifikat och att varorna är med i avtalets varuomfattning.

H

HS-nummer: En varukod för import består av tio siffror samt 8 siffror för export. De fyra första siffrorna bildar det så kallade HS-numret. HS står för Harmonized Commodity Description and Coding System och är ett system som används av de flesta länderna i världen för tulländamål och för internationell handelsstatistik.

Det är du som importör/exportör som ansvarar för att din vara blir korrekt klassificerad. Det här gäller även om du anlitar ett ombud.

Handelsfaktura: (Commercial Invoice). Ska visa information om varan, pris samt villkor baserat på avtalet mellan säljaren och köparen.

I

Incoterms: Leveransvillkor, avtal mellan köpare och säljare som reglerar ansvarsförhållandet vid handel (risk/försäkring, kostnader, överlämnande med mera).

IOSS:  E-handelsplattformar har möjlighet att debitera moms av sin kund vid köpet. De ska därefter leverera denna moms direkt till Skatteverket. Registreringsnumret för IOSS kommer att valideras mot EU-kommissionens databas för IOSS-registreringar vid deklarationstillfället.

ICS2: Den 15 mars 2021 infördes den första fasen i ett nytt importkontrollsystem – Import Control System 2 (ICS2).  

J

K

Klassificering: Alla varor måste ha en varukod. Varukoden ligger till grund för hur mycket du ska betala i tull, skatter och andra avgifter, och även för importstatistik. Du använder varukoden när du deklarerar din importerade vara.

L

Leveransvillkor: (Incoterms) Avtal mellan köpare och säljare som beskriver vem som bär kostnaderna, ansvaret och riskerna vid en transaktion och inom vilken tidsrymd, dvs. när ansvaret går över från säljaren till köparen.

Licenser: Tillstånd/licenser som kan krävas vid införsel eller utförsel av en vara.

Livsmedelsverket: En instans som förvaltar regelverket kring införsel av livsmedel.

M

MOMS: Du ska alltid betala moms på varor som du köper från länder utanför EU, oavsett varornas värde.

Momsen är nästan alltid 25 procent av den sammanlagda summan av varans pris, fraktkostnad och tullavgift. För livsmedel är momsen 12 procent och för trycksaker, till exempel böcker, är den 6 procent.

N

NCTS: När du transiterar en vara registrerar du dina uppgifter i Tullverkets transiteringssystem NCTS, New Computerised Transit System. För att få lämna dina transiteringsdeklarationer elektroniskt via NCTS behöver du en registrering för kommunikation via EDI.

NUF: Utländska företag som önskar att bedriva näringsverksamhet i Norge måste ha ett norskt organisationsnummer. För att få ett norskt organisationsnummer måste företaget etablera en norsk filial företag i eller etablera ett norskt bolag.

O

Omprövning: Om du upptäcker att du lämnat en felaktig uppgift i din tulldeklaration ska du rätta upp de felen så snart som möjligt genom att sända en rättelse eller en omprövning.

Om du upptäcker att tullverket har fattat ett felaktigt beslut så kan du begära omprövning av din tulldeklaration. Detta ska du göra inom tre år från den dag då tullskulden uppkom.

P

Proformafaktura: En faktura som inte ska användas för köp och försäljning. Proformafakturan utfärdas ofta i samband med försändelser som inte har något speciellt handelsvärde, som till exempel varuprover, privata ägodelar, gåvor och liknande.

R

Restriktioner: Enskilda varor är eller kan vara restriktionsbelagda vid import och export. Det innebär att varan behöver särskilda tillstånd eller måste uppfylla särskilda villkor innan den kan införas.

REX: Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Systemet används inom GSP och ULT. Det används också av EU i flera av de senaste frihandelsavtalen till exempel med Storbritannien och Japan.

S

SDR: Ett index av flera olika valutor, speciellt relevant vid skada/manko, då det används vid ersättning från till exempel rederier/flygbolag (ger begränsad täckning, ingen helförsäkring).

T

TDS: Tulldatasystemet (svenska Tullverkets elektroniska förtullningssystem). Kommer under 2022 byta namn till TESS (Tullverkets elektroniska systemstöd).

Tillfälligt lager: Lagringsplats godkänt av tullen, där en oförtullad vara kan förvaras inom de frister och på de villkor som Tullverket fastställer eller som följer av lagar och bestämmelser. På tillfälligt lager får du förvara ditt gods under 90 dagar.

TIR/TIR-Carnet: TIR (Transports Internationaux Routiers) är ett internationellt avtal om transport (transitering) av varor mellan TIR-konventionens avtalsparter med hjälp av TIR-carnet. Det fungerar som en garanti för tull och avgifter och möjliggör transport genom ett obegränsat antal avtalsparter.

Tulldeklaration: Ska lämnas, antingen elektroniskt eller på papper (SAD-blankett), både vid in- och utförsel av varor.

Tullager: Lagringsplats godkänt av tullen, där en oförtullad vara kan förvaras inom de frister och på de villkor som Tullverket fastställer eller som följer av lagar och bestämmelser. På ett tullager får du förvara ditt gods under obestämd tid.

Tulltariff: Uppslagsverk för kodning (HS – Harmonized Standard) och beskrivning av varor.

Tulltariffnummer: HS-nummer/varunummer/statistiskt nummer.

Tullskyldighet: Tullskyldig innebär förpliktelse att betala alla importavgifter för en vara till tullmyndigheterna. Om det inte görs kan tullmyndigheterna hålla både kund och transportör ekonomiskt ansvariga.

Transitering: Transitering är ett tullförfarande som underlättar transporten av varor över gränser och genom områden utan att betala tullar och skatter. Du får transitera alla varor som det är tillåtet att föra in i eller ut ur Sverige.

T1-varor: En T1-transitering använder du vanligtvis för

  • transitering av icke-unionsvaror
  • transitering av vissa unionsvaror, om du exempelvis har fått eftergift med punktskatt, har ansökt om exportbidrag eller återbetalning och dina varor ska transiteras till eller via ett land som omfattas av gemensam transitering.

T2-varor: En T2-transitering använder du vanligtvis för

  • transitering av exportvaror till ett land som omfattas av gemensam transitering
  • transitering av unionsvaror som måste passera genom ett land som omfattas av gemensam transitering.

T2F: Om du ska transitera varor till, från eller mellan områden som ligger inom EU:s tullområde men utanför mervärdesskatteområdet (till exempel Åland och Kanarieöarna) ska du använda dig av T2F-transitering

U

Ursprungsland: Det land som varan/produkten är producerad i.

Ursprungsbevis: Ett bevis som utfärdas vid export och som dokumenterar en varas ursprung. Ursprungsbeviset presenteras för tullmyndigheterna i importlandet.

V

VOEC: 2020 lanserade de norska myndigheterna VOEC-systemet. Detta system gör det möjligt att kräva norsk moms i nätbutiken, betala detta till Skatteetaten (norska Skatteverket) och undvika förtullning i Norge. Om textilier säljs genom VOEC-systemet slipper man också tull.

Systemet kräver en registrering hos Skatteetaten och är tillgänglig för utländska företag som säljer icke-restriktionsbelagda varor till ett värde av mindre än 3000 NOK till privatpersoner i Norge.

W

WCO: Internationella tullorganisationen.

X

Y

Y-kod: En kod som ska uppges utöver tulltariffnumret vid svensk import- och exportförtullning. Y-koden ska garantera att varan inte innehåller ämnen/spår av till exempel hund- och kattpäls, utrotningshotade växt- och djurarter till exempel.

Behöver du tips och råd kring förtullning?