Information om behandlingen av personuppgifter när du signerar med BankID

Denna information beskriver hur Bring Parcels AB (härefter ”Bring”) behandlar dina personuppgifter när du använder tjänsten BankID som legitimation i samband med paketleverans.

När du signerar digitalt med hjälp av BankID, genomför Bring en kontroll av att namnet kopplat till aktuellt BankID stämmer överens med namnet på mottagaren av den aktuella leveransen.

QR-koden som genereras vid signering med BankID kan delas med någon du vill ska agera som ditt ombud. BankID-signering tillsammans med QR-koden ersätter alltså kravet om att uppvisa fotolegitimation vid mottagandet/uthämtning av paket från Brings utlämningsställen i Sverige.

Behandlingsansvarig för de personuppgifter som behandlas vid användandet av tjänsten är Bring Parcels AB, organisationsnummer 556546-4939 ("Bring"), Västberga Allé 60, 126 30 Hägersten, Sverige.

1. Vilka personuppgifter använder Bring och för vilka ändamål

Här förklaras för vilka ändamål som Bring hanterar dina personuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas för respektive ändamål, och de rättsliga grunderna för dessa behandlingar.

Validering av mottagare

Bring använder personuppgifterna beträffande den som är mottagare av den aktuella leveransen för att verifiera att det är rätt person som signerar med BankID.

Personuppgifter som används: Namn, personnummer, tidpunkt för signeringen med BankID och BankID-signaturen.

Rättslig grund för att hantera dina personuppgifter: Nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig.

Loggar

Bring upprättar loggar, där Bring samlar in användarstatistik över de som använder tjänsten. Dessa loggar registrerar och lagrar användarnas IP-adresser. Ändamålet med denna typ av användarstatistik är att möjliggöra förbättringar av tjänsten över tid. I loggen aggregeras användarstatistiken och anonymiseras.

Personuppgifter som behandlas: IP-adresser.

Rättslig grund för att hantera dina personuppgifter: Intresseavvägning.

Bring behandlar personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning. Bring har värderat det på så sätt att det är nödvändigt för Bring att göra denna behandling för att kunna anpassa tjänsten över tid. Bring tillvaratar dock dina intressen eftersom Bring endast använder uppgifterna för statistik och det i denna statistik inte är möjligt att identifiera dig som enskild person.

2. Hur Bring delar dina personuppgifter

Bring delar dina personuppgifter endast i den utsträckning

  1. som följer av denna personuppgiftspolicy,
  2. Bring är skyldig till enligt lag, föreskrift eller myndighets åläggande,
  3. om detta är nödvändigt för att Bring skall kunna ta tillvara sina intressen, exempelvis för att kunna försvara oss mot olika ersättningsanspråk.

All annan delning utöver ovanstående punkter, kräver ditt samtycke. Detta hindrar dock inte Bring från att använda personuppgiftsbiträden som på Brings uppdrag hanterar personuppgifterna (i enlighet med ingångna personuppgiftsbiträdesavtal).

För att leverera tjänsten använder Bring personuppgiftsbiträden för att hantera vissa personuppgifter för Brings räkning. Vid dessa tillfällen har Bring ingått avtal för att säkra informationssäkerheten i alla led.

Bring använder sig för närvarande av följande personuppgiftsbiträden:

  • Signicat: levererar den integration mot BankID som Bring använder sig av för denna tjänst.
  • Microsoft: denna tjänsts applikation ligger lagrad i Azure, som ägs av Microsoft.  

All behandling av personuppgifter som Bring utför sker inom EU/EES-området.

3. Lagringstid

Bring sparar personuppgifterna som behandlas när du använder tjänsten i 1 år. Därefter tas informationen automatiskt bort.  

4. Dina rättigheter

I tillägg till det som beskrivs i detta dokument, gäller Brings generella personuppgiftsregler som du kan läsa här. Där kan du bland annat läsa om dina rättigheter och hur du kan komma i kontakt med Bring om du har klagomål eller önskar utöva dina rättigheter.

5. Frågor och klagomål

Om du har några frågor runt hur Bring hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta Bring kundservice.

Om du anser att Bring har brustit i det sätt som Bring hanterar dina personuppgifter eller om du anser att Brings hantering inte stämmer med hur Bring har beskrivit denna i detta dokument, vill vi gärna att du kontaktar oss.

Du kan även klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen. Du hittar deras kontaktuppgifter på deras hemsida: https://www.imy.se/

Har du några frågor?

Kontakta vår kundservice.