11 ord relaterade till klimat och miljö du bör känna till

Klimatvetenskap och energisystem är komplexa ämnen, och vetenskapen och tekniken utvecklas snabbt. Detta kan lätt leda till förvirring och felaktig användning av terminologi.

Från länder och företag till individer, står hur vi tacklar klimatförändringar högst på agendan. Klimatvetenskap och energisystem är komplexa ämnen, och vetenskapen och tekniken utvecklas snabbt. Detta kan lätt leda till förvirring och felaktig användning av terminologi. För att bidra till förbättrad förståelse av några vanliga uttryck presenterar vi en kort beskrivning av 11 nyckeltermer relaterade till detta område.

Klimat och miljö

Klimat är det långsiktiga vädermönstret i en region. Den vanliga perioden som används för att beskriva ett klimat är 30 år, enligt definitionen av Världsmeteorologiska organisationen (WMO). Klimatförändringar relaterar huvudsakligen till förändringar i atmosfäriska förhållanden, såsom temperatur, nederbörd, tryck eller vind.

Miljö syftar på allt som omger oss. Det kan vara levande (biotiska) eller icke-levande (abiotiska) faktorer. Det inkluderar fysiska, kemiska och andra naturkrafter. Miljöförändringar sker som ett resultat av både naturliga och mänskliga processer. Miljösystem och mänskliga aktiviteter bidrar till miljöförändringar genom omvandling och transport av stora mängder energi och material.

Växthusgasprotokoll/GHG-protokoll

GHG-protokollet upprättar omfattande globala standardiserade ramverk för att mäta, hantera och minska utsläpp av växthusgaser (GHG) från privata och offentliga verksamheter och värdekedjor. GHG-protokollet tillhandahåller världens mest använda redovisningsstandarder för växthusgaser.

De utsläppsfaktorer som används i Posten och Brings klimatredovisning är utvecklade av Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) i Storbritannien, som en av de godkända redovisningsstandarderna i GHG-protokollet.

Koldioxidekvivalent/CO2ekvivalent/CO2e

CO2e är ett metriskt mått som används för att jämföra utsläpp från olika växthusgaser baserat på deras globala uppvärmningspotential (GWP), genom att omvandla mängder av andra gaser till motsvarande mängd koldioxid med samma globala uppvärmningspotential.

Ett exempel: 1 kg CO2-ekvivalenter är lika med effekten av 1 kg CO2 som släpps ut. Utsläppet av 1 kg dikväveoxid motsvarar 298 kg CO2-ekvivalenter och utsläppet av 1 kg metan är lika med 25 kg CO2-ekvivalenter.

Well-to-Tank (WTT), Tank-to-Wheel (TTW) och Well-to-Wheel (WTW)

WTT-utsläpp består av alla processer från energikällan (The well) genom energiutvinning, bearbetning, lagring och leveransfas fram till användningsplatsen (The Tank).

TTW-emissioner avser kraftkällans emissioner enbart under drift. TTW beskriver alltså användningen av bränsle i ett fordon och utsläpp som uppstår under körning.

WTW = WTT + TTW. WTW-utsläpp avser de växthusgasutsläpp som genereras under ett bränsles hela livscykel. Posten och Bring erbjuder våra kunder miljörapporter om utsläpp av växthusgaser på WTT, TTW och WTW. Vi rekommenderar att våra kunder använder miljörapporter baserade på WTW-beräkningar eftersom metoden ger kompletta livscykelutsläpp.

Netto nollutsläpp

Netto noll hänvisar till balansen mellan mängden växthusgas (GHG) som produceras och mängden som avlägsnas från atmosfären. Det kan uppnås genom en kombination av reducering och eliminering av utsläpp. Termen nettonoll är viktig eftersom – åtminstone för CO2 – detta är det tillstånd där den globala uppvärmningen upphör.

Utöver vårt mål för reducering av utsläpp till 2030, som har godkänts av den internationella organisationen Science Based Targets initiative (SBTi *), har Posten och Bring även satt som mål att ha nettonollutsläpp för all vägtransport år 2040 och nettonoll.utsläpp från hela verksamheten 2050.

Koldioxidkrediter

En koldioxidkredit är ett säljbart certifikat eller tillstånd som representerar rätten att släppa ut en bestämd mängd koldioxid eller motsvarande mängd av en annan växthusgas.

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) omnämns ofta som en hörnsten i EU:s klimatpolitik. Det syftar till att minska utsläppen genom att prissätta föroreningar av växthusgaser (GHG) från kraft-, industri- och flygsektorerna. Det strävar inte bara efter att främja investeringar i utsläppsminskningar genom att göra energiintensiva affärer som vanligt dyra, utan det erbjuder också en stor möjlighet för EU att flytta finansiering från förorenande verksamhet till klimatåtgärder, innovation och modernisering av energisektorn.

Greenwashing och Green-hushing

Greenwashing är när ett företag utger sig för att vara miljömedvetet i marknadsföringssyfte men faktiskt inte gör några anmärkningsvärda hållbarhetsinsatser. Greenwashers pratar högt om hållbarhet utan att bidra till en bättre värld. Tvärtom arbetar ansvarsfulla företag hårt för att skapa gemensamma värderingar för sig själva och samhället.

Green-hushing är när ett företag antar en "radiotystnad"-strategi för miljömål. Termen myntades i slutet av 2000-talet och kom från konsultföretaget Treehugger, som hävdar att de träffat många företag som var ovilliga att fira sina hållbara initiativ på grund av rädsla för kritik om att deras hållbarhetsinitiativ var antingen otillräckliga eller falska.

 

Läs mer om Brings hållbarhets arbete här.

Dela artikel