Vejen mod lavere udslip af emissioner for tungtransport

Posten og Bring skal reducere deres egen udledning markant inden 2030 og har et mål om netto-nul-udledning* for al vejtransport i 2040 og ambitioner om netto-nul-ud- ledning for hele koncernen i 2050.

Transportsektoren står for ca. 23 % af udledningen af drivhusgasser i EU. “Fit for 55” er EU’s nye regelsæt, der skal sikre, at udledningen af drivhusgasser reduceres med 55 procent fra 1990 til 2030.

 • Danmark har som mål at reducereudledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030, sammenlignet med 1990

 • Norges mål er at reducere udledningen af drivhusgas- ser med mindst 55% inden 2030.

 • Sverige har besluttet at reducere emissionerne med 63 % fra 1990-niveauet inden 2030.

 • Finland har som mål at reducere drivhusgasemission- erne med 60 % fra 1990-niveauet inden 2030 og opnå klimaneutralitet inden 2035.

Posten og Bring skal reducere deres egen udledning markant inden 2030 og har et mål om netto-nul-udledning* for al vejtransport i 2040 og ambitioner om netto-nul-ud- ledning for hele koncernen i 2050.

International Logistik Division hos Posten og Bring er blandt andet ansvarlig for norsk og international bil- og udstyrsdrift, international spedition og specialløsninger til udvalgte brancher og segmenter.

El-lastbil leveret af Volvo

Fornybar energi til tungtransport

Biodiesel

Konventionelt biodrivstof fremstilles af råstof, som også kan bruges til at producere mad eller dyrefoder (landbrugsafgrøder). Reduktionspotentialet for CO2e – 83%. - Rapsmethylester (RME) og Fatty Acid Methyl Ester/ fedtsyremethylester (FAME). Biodiesel fremstillet af rapsolie kaldes RME, mens den fremstillet af andre fedtsyrer kaldes FAME.

Avanceret biobrændsel

Fremstilles hovedsageligt af rester og affald fra fødevareindustrien, landbruget eller skovbruget og kommer ikke fra råvarer, der kan bruges som fødevarer eller dyrefoder. Reduktionspotentiale for CO2e – 88%. - HVO (hydrotreated vegetable oil) fremstilles af vedvarende organiske råvarer ved hjælp af hydrogenering, det vil sige tilførsel af brint i en katalytisk styret proces.

Biogas

Fremstilles af rådnende materialer, såsom husdyrgødning og madaffald, uden tilsætning af ilt. Reduktionspotentiale for CO2e – 88%.

Vedvarende elektricitet

Produceres af en vedvarende kilde som vind- og solenergi i stedet for forurenende kul- eller atomkraftværker. Reduktionspotentiale for CO2e – 96%.

Grønt hydrogen

Produceres via elektrolyse, hvor strømmen kommer fra vedvarende energikilder som vind- og solenergi. Dette brændstof betragtes som en vedvarende energi til tung transport i fremtiden. Reduktionspotentiale er ikke opgjort, da grønt hydrogen stadig er under udvikling og har mindre end 1 % markedsandel.

Faktorsæt er beregnet ud fra The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) i Storbritanniens, som er godkendt af Greenhouse Gas Protocol, som er en verdenskendt regnskabsstandard for drivhusgasser. 100 % fossil diesel bruges som referencebrændstof. Nogle af faktorerne er justeret for lokale variationer i omsætningskrav og energimix. Faktorsættet opdateres årligt baseret på ændringer i omsætningskrav og energimix.

International Logistik - Divisionens vej mod mere fossilfrie transporter

 • Vi erstatter, hvor muligt, vare- og servicebiler, lastbiler og terminalvogne, der er drevet af fossilt brændstof.
 • Vi fokuserer på lavemissionstransportkorridorer ved at kombinere tog og fossilfrie køretøjer.
 • Vi stiller skærpede krav og følger op på vores transportører.
 • Vi samarbejder med parter på tværs af værdikæden for at pilotere ny teknologi.
 • Vi styrker intern ekspertise for at hjælpe vores kunder med det grønne skifte.
 • Vi arbejder systematisk med løsninger på tværs af alle forretningsenheder for at mindske vores klimaaftryk.

Hvilke bæredygtige løsninger kan International Logistik tilbyde sine kunder?

Division International Logistik er optaget af at skabe værdi i samarbejde med vores kunder, for at reducerer deres klimaaftryk og nå deres miljømål.

Togtransport

Division International logistik tilbyder gennem virksomheden Bring Intermodal, intermodal transport til kunder, der skal sende containere og trailere over lange afstande. For at gøre det nemt for vores kunder, afhenter vi containere/trailere på det aftalte afhentningssted og transporterer dem til terminalen til lastning på tog. Vi kan også transportere containere/trailere fra terminalen til den ønskede destination. Vi er en certificeret AEO-operatør og har transporttilladelser i de fleste lande i Europa.

Vejtransport

 • Kontinuerlig opdatering af egen køretøjsflåde med køretøjer på vedvarende energikilder.

 • Divisionen har for nylig fået 1 elektriske trækkere for tungtransport til distribution og 3 mere vil være i brug inden for 1. kvartal 2023.

 • Videreførelse af de strenge emissionskrav til vores køretøjer, som i øjeblikket ikke er mulige at erstatte med fossilfrie alternativer.

 • Gennemførelse af pilotprojekter sætter vores kunder i stand til at vurdere alternative løsninger og igangsætte det grønne skifte.

 • I Norden har vi allerede 9 terminaler med solceller og solceller tilføjes yderligere 2 terminaler i 2023. Derudover etablerer vi ladeinfrastruktur i hele Norden.

 • Tæt samarbejde med vores leverandører og kunder o m at udvikle skræddersyede lavemissionstransportløsninger.

Sø og luft

 • Posten og Bring er forpligtet til at opbygge intern ekspertise om klima og miljø, styrke speditørens rolle som drivkraft for bæredygtig forandring og fremme lavemissionsløsninger, hvor det er relevant for kunderne.

 • Vi evaluerer vores leverandører på klimatiltag og arbejder løbende på at styrke det brede samarbejde på tværs af transport model

Læs mere om vores tjenester her.

* Netto nul-emissioner opnås, når der er balance mellem drivhusgasemissioner og optagelse af drivhusgasser.

Dela artikel