Vägen mot låga utsläpp inom tungtransport

Posten och Bring ska reducera sina egna utsläpp betydligt till 2030 och har ett mål om nettonollutsläpp* för alla vägtransporter till 2040 och ambitioner om nettonollutsläpp för hela verksamheten till 2050.

Transportsektorn står för ca. 23 % av utsläppen av växthusgaser i EU. “Fit for 55” är EU:s nya regelverk som ska säkerställa att utsläppen av växthusgaser minskar med 55 procent från 1990 till 2030.

 • Sverige har beslutat att minska utsläppen med 63% till 2030 jämfört med 1990. 

 • Norge har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55% till 2030.

 • Danmark har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 70 % år 2030 jämfört med 1990.

 • Finland har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 60% till 2030 jämfört med 1990 och uppnå klimatneutralitet till 2035.

Posten och Bring ska reducera sina egna utsläpp betydligt till 2030 och har ett mål om nettonollutsläpp* för alla vägtransporter till 2040 och ambitioner om nettonollutsläpp för hela verksamheten till 2050.

Division Internationell logistik inom Posten och Bring ansvarar bland annat för norsk och internationell fordons- och utrustningsverksamhet, internationell spedition och speciallösningar för utvalda branscher och segment.

Ellastbil levererad av Volvo

Förnybar energi till tungtransport

Biodiesel

Konventionellt biobränsle som framställ av råvaror som även kan användas för att producera mat eller djurfoder (jordbruksgrödor). Reduktionspotentialen för CO2e – 83%. - Rapsmetylester (RME) och fettsyrametylester (FAME). Biodiesel framställd av rapsolja kallas RME, medan den som tillverkas av andra fettsyror kallas FAME.

Avancerat biobränsle

Framställs huvudsakligen av rester och avfall från livsmedelsindustrin, jordbruket eller skogsbruket och kommer inte från råvaror som kan användas som livsmedel eller djurfoder. Reduktionspotentialen för CO2e – 88%.

HVO

HVO (hydrotreated vegetable oil) framställs av förnybara organiska råvaror med hjälp av hydrogenering, det vill säga tillförsel av väte i en katalytiskt kontrollerad process.

Biogas

Biogas framställs genom rötning av organiskt material, såsom djurgödsel och matavfall, utan tillsats av syre. Reduktionspotentialen för CO2e – 88%.

Förnybar el

Förnybar el produceras av en förnybar källa som vind- och solkraft. Reduktionspotentialen för CO2e – 96%.

Grön vätgas

Produceras via elektrolys där kraften kommer från förnybara energikällor som vind- och solkraft. Detta bränsle anses vara en förnybar energi för tungtransport i framtiden. Reduktionspotentialen har inte beräknats eftersom grönt väte fortfarande är under utveckling och har mindre än 1 % marknadsandel.

Vi har beräknat reduktionspotentialen utifrån The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) i Storbritanniens faktoruppsättning för 2022. Detta är godkänt av Greenhouse Gas Protocol, som är en världskänd redovisningsstandard för växthusgaser. 100 % fossil diesel har använts som referensbränsle. Några av faktorerna är justerade för lokala variationer i omsättningskrav och energimix. Faktoruppsättningen uppdateras årligen utifrån förändringar i omsättningskrav och energimix.

Internationell logistik - Divisionens väg mot lågutsläppstransporter

 • Vi ersätter, där det är möjligt, fossilbränsledrivna gods- och servicefordon, lastbilar och dragbilar.
 • Vi satsar på transportkorridorer med låga utsläpp genom att kombinera tåg och fossilfria fordon.
 • Vi ställer hårdare krav och följer upp våra transportörer.
 • Vi samarbetar med parters över hela värdekedjan för att undersöka och testa ny teknik.
 • Vi stärker intern kompetens för att bistå våra kunder med det gröna skiftet.
 • Vi arbetar systematiskt och målmedvetet med lösningar över enheterna i divisionen för att minska vårt klimatavtryck inom transport- och logistikbranschen.

Vilka hållbara lösningar kan Internationell logistik erbjuda sina kunder?

Division Internationell logistik är angelägna om att underlätta för att våra kunder ska reducera sina klimatavtryck och uppnå sina miljömål.

Tåg

Division Internationell logistik erbjuder, genom Bring Intermodal, intermodala transporter för kunder som skickar containrar och trailers över längre sträckor.

För att göra det enkelt för våra kunder hämtar vi containrar/trailers på avtalad upphämtningsplats och transporterar dem till terminal för lastning på tåg. Vi kan även transportera containrar/trailers från terminal till önskad destination. Bring Intermodal är en certifierad AEO-operatör.

Väg

 • Kontinuerlig uppdatering av egen fordonsflotta med fordon på förnybara energikällor. Divisionen har installerat en elektrisk dragbil för distribution av tungtransport och ytterligare tre dragbilar kommer vara i drift under Q1, 2023.

 • Följer de strikta utsläppskraven för våra fordon, som i dagsläget inte går att ersätta med fossilfria alternativ.

 • Genomförande av pilotprojekt gör det möjligt för våra kunder att värdera alternativa lösningar och initiera det gröna skiftet.

 • I Norden har vi redan 9 terminaler med solceller och vi kommer att lägga solceller på ytterligare 2 terminaler under 2023. Dessutom etablerar vi laddinfrastruktur i hela Norden.

 • Nära samarbete med våra leverantörer och kunder för att utveckla skräddarsydda lösningar för lågutsläppstransporter.

Sjö och flyg

 • Posten och Bring satsar på att bygga upp intern kompetens kring klimat och miljö, stärka speditörernas roll som pådrivare av hållbar omställning och främja lågutsläppslösningar där det är relevant för kunderna.

 • Vi utvärderar även våra leverantörer på klimatåtgärder och arbetar kontinuerligt med att stärka detta arbete.

Läs gärna mer om våra tjänster här.

* Noll nettoutsläpp uppnås när det är balans mellan utsläpp och upptag av växthusgaser.

Dela artikel