Vill du anmäla missförhållanden?

Vill du anmäla missförhållanden?

Posten och Bring uppmuntrar sina medarbetare att ta upp problem och säga ifrån om missförhållanden.

Lastbil på vägen längs fält

På Posten och Bring är vi måna om att våra leverantörer följer Postens och Brings etiska standard för leverantörer. Därför har vi skapat en e-postlåda för dig som är anställd hos en leverantör, som utför uppdrag för Posten och Bring.

speakup@bring.com

Anmäl om du anser att det finns skäl att misstänka brott eller missförhållanden. Med missförhållanden avses förhållanden som strider mot rättsliga regler och riktlinjer eller allmänt accepterade etiska normer. 

Exempel på missförhållanden:

 • Fara för liv och hälsa 
 • Fara för klimat eller miljö
 • Korruption eller annan ekonomisk brottslighet, inklusive ekonomisk otrohet, förskingring, svartarbete, post- och godsstöld, manipulation av redovisningsrapporter och andra straffbara handlingar
 • Oförsvarlig arbetsmiljö

Vad kan du inte anmäla?

 • Relationer som upplevs som klandervärda utifrån egen politisk eller etisk övertygelse
 • Yrkesmässig oenighet
 • Innan du tar kontakt bör du därför fråga dig själv:
 • Har jag underlag för kritiken och kan förhållandena dokumenteras?
 • Vem ska jag anmäla till?

Vi uppmanar dig att uppge ditt namn när du tar kontakt med oss om förhållanden som du anser kan vara klandervärda. På så sätt har vi bästa möjliga grund för att följa upp ärendet vid behov av samtal eller mer information. I vissa fall kan det vara svårt. Du måste försöka ge så mycket information att den som får e-postmeddelandet får en grund för att bedöma ärendet närmare. Posten och Bring kan vara förhindrade att undersöka en anonym anmälan om de inte får tillräckligt med information. 

Hur hanterar Posten och Bring sådana anmälningar?

 • Alla meddelanden och anmälningar kommer att utredas närmare. 
 • Posten och Bring ska se till att ärendet hanteras på ett korrekt sätt.
 • Den som har anmält ärendet ska få en bekräftelse på att ärendet har mottagits.
 • Innan vi går vidare med behandlingen av ärendet kan vi komma att kontakta anmälaren för mer information.
 • Anmälaren ska få återkoppling när ärendet är färdigbehandlat.
 • När du gör en anmälan är det Postens och Brings team för etik i leverantörskedjan som tar emot ditt ärende. 
 • Om du lämnar ifrån dig personuppgifter ska du vara medveten om att din organisation kan använda dina personuppgifter i samband med undersökningen och hanteringen av ärendet. Detta innebär att uppgifterna kan komma att delas med relevanta interna handläggare på Posten och Bring. 
 • Registrerade uppgifter sparas endast så länge som det behövs.  Uppgifterna raderas 1 år efter att ärendet har avslutats.
 • Om du har några frågor om hur dina uppgifter behandlas kan du kontakta oss via speakup@bring.com