Innehåll och emballering

Pakker3_229

Förbjudet innehåll
När du ska skicka paket och pallar till annat land med Bring Parcels, ansvarar du för att försändelsen inte innehåller något som är förbjudet att föra in i mottagarlandet. Varje land har sina egna regler för införsel av varor. För information om dessa regler, vänd dig till Exportmyndigheten i ditt land.

Vad räknas till förbjudet innehåll hos Bring Parcels  
I samtliga länder gäller att försändelser inte får innehålla vapen, ammunition, levande djur, cigaretter, andra tobaksvaror, farligt gods (se nedan) samt värdefullt innehåll som ädla metaller, ädelstenar, mynt, sedlar eller värdepapper. Begreppet vapen innefattar alla skjutvapen, inklusive pipor och bakstycken, armborst, stickvapen med knivblad på mer än 12 cm, stilettknivar, dolkar, stick- och borrvapen, knogjärn, batonger och klubbor, samt andra liknande artiklar. Ädla metaller är till exempel guld, silver och platina. Det är heller inte tillåtet att skicka kvarlevor av människor eller djur, men förbudet gäller inte urnor innehållande aska.

Innehållets värde får inte överstiga 100 000 SEK per paket och 1 000 000 SEK per pall eller transportuppdrag. Med transportuppdrag menas den samlade leveransen vid ett sändningstillfälle från en avsändare till ett mottagarland.

Farligt gods
En sorts förbjudet innehåll är sådant som klassificeras som farligt gods. Bring Parcels har inte någon egen transportlinje för farligt gods och kan därför inte frakta gods med farligt innehåll.

Vad räknas till farligt gods
Farligt gods definieras i den internationella lagen och förordningen om transport av farligt gods, ADR. För att se vilket gods som enligt ADR räknas som farligt gods, se www.raddningsverket.se . Utgångspunkten för all reglering av farligt gods är FNs rekommendationer, som också går att hitta under ovanstående länk.

Väg-, sjö-, och luftfrakt har olika bestämmelser och luftfrakt har striktast regler. För att få reda på vilka regler som gäller för just ditt material och om det klassas som farligt gods, kontakta motsvarande myndigheter i ditt land:
För vägtransporter: Räddningsverket
För flygtransporter: Luftfartsverket
För sjötransporter: Sjöfartsverket

Emballering
Det är avsändarens ansvar att innehållet förpackas riktigt. Paket och pallar måste kunna klara normal transporthantering, vilket kan innebära flera omlastningar och omsorteringar under resans gång. Ytter- och innerförpackningen måste därför anpassas efter innehållet. Flytande innehåll och pulver ska förpackas väl så att det kan absorberas inuti ytterförpackningen, även om innerförpackningen skulle skadas. Gods på pall ska vara emballerat så att det håller sig samlat på pallen under hela transporten. Godset måste rymmas innanför pallkanten.

Väl förpackat gods innebär minskad risk för skador och därmed förseningar. Att innehållet är riktigt förpackat kan dessutom medföra ekonomiska fördelar då det sparar utrymme, vilket ger en lägre fraktdragande vikt. För detaljerad beskrivning om mått och vikt, se information vid respektive produkt.

Att godset är riktigt förpackat är en förutsättning för att få ersättning vid eventuell skada. Om du vill vara garanterad full ersättning, rekommenderar vi vår särskilda transportförsäkring Cargo Insurance. I övriga fall sker ersättning utifrån NSAB 2000 vilken är begränsad till 8,33 SDR per kilo godsvikt.